سید شهیدان اهل قلم
  • مهدویت

    از زلف پریشان تو دارم گله چندان از زلف پریشان تو از زلف پریشان زلفت …

    مطالعه »